ขอเชิญแสดงความคิดเห็นให้แก่พวกเราที่กำลังจัดทำรายงานประจำปีเรื่อง State of HR Tech Report   ทำแบบสำรวจตอนนี้

อนาคตของเทคโนโลยี HR ในอุตสาหกรรมการผลิต

January 14, 2022
By marketing peoplestrong
อนาคตของเทคโนโลยี HR  ในอุตสาหกรรมการผลิต

อุบัติการณ์ของไวรัสโคโรนาและความรุนแรงในการแพร่ระบาดนั้นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำลงอย่างหนักหน่วง ในขณะที่ธุรกิจทุกภาคส่วนต่างได้รับความเดือดร้อน อุตสาหกรรมภาคการผลิตเป็นส่วนที่ได้รับผลกระทบอย่างมากเนื่องจากลักษณะการดำเนินธุรกิจซึ่งพึ่งพากำลังแรงงานเป็นหลัก แม้ต้องเผชิญกับมาตรการควบคุมด้านความปลอดภัย การล็อกดาวน์ การปรับลดค่าจ้าง และการเลิกจ้างซึ่งล้วนเป็นปรากฏการณ์สำคัญในช่วงปี 2563-2564 อุตสาหกรรมภาคการผลิตยังคงดิ้นรนเพื่อฟื้นฟูกิจการ อย่างไรก็ตาม วิธีการทำงานแบบเดิมนั้นดูจะกลายเป็นเรื่องล้าสมัยแล้วเมื่อเกิดการวางระบบการทำงานเพื่อรับมือกับ “ชีวิตวิถีใหม่”

ในปีที่ผ่านมา เราได้สัมผัสถึงความตื่นตัวในการใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการดำเนินธุรกิจส่วนใหญ่ทั้งระดับประเทศและระดับโลก หากไร้ซึ่งเทคโนโลยีด้านทรัพยากรบุคคล กำลังแรงงานอาจล่มสลายลงโดยไม่มีโครงสร้างที่รองรับการปฏิบัติงานในสถานการณ์ฉุกเฉินดังเช่นที่เกิดขึ้นระหว่างการระบาดครั้งใหญ่นี้ ธนาคารกลางอินเดีย (RBI) คาดการณ์ว่า GDP ของอินเดียจะหดตัวลงราว 8% จากตัวเลขประมาณการของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) อย่างไรก็ตาม งบประมาณรายปีประจำปีงบประมาณ 2564 – 2565 นั้นให้ความสำคัญในการฟื้นฟูอุตสาหกรรมการผลิตซึ่งเป็นหนทางนำพาเศรษฐกิจของประเทศให้กลับมาสู่แนวทางที่มั่นคงดังเดิม การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและการเปลี่ยนผ่านไปสู่กระบวนการดิจิทัลเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้เราสามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับการดำเนินงานรูปแบบใหม่ได้

เพื่อให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงตามที่ภาคอุตสาหกรรมการผลิตกำลังเผชิญอยู่ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตหลังวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 การสำรวจตรวจสอบเพื่อคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและปรับตัวเพื่อรับมือสถานการณ์ดังกล่าวเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง

ในบทความนี้ จะกล่าวถึงสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นในอนาคตหลังการเปลี่ยนผ่านด้านเทคโนโลยี HR ในองค์กรภาคการผลิต

1. ระบบอัตโนมัติในกระบวนการ HR จากจักรกลอัจฉริยะ: องค์กรต่าง ๆ กำลังปรับตัวให้สอดคล้องกับรูปแบบการทำงานเสมือนแบบใหม่และพัฒนาตนเองโดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีล่าสุดเพื่อปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่นเดียวกับภาคส่วนอื่น ๆ องค์กรในอุตสาหกรรมการผลิตก็กำลังริเริ่มติดอาวุธทางธุรกิจให้แก่ตนเองด้วยเครื่องมือเทคโนโลยีขั้นสูงที่จำเป็นต่อการฟื้นฟูธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ เครื่องมือเหล่านั้นผสมผสานเทคโนโลยีและทักษะใหม่ ๆ มากมาย เช่น ระบบจัดการอัตโนมัติ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) และจักรกลเรียนรู้ (ML)

เทคโนโลยีปัจจุบันเป็นตัวเร่งที่ช่วยให้งานด้านทรัพยากรบุคคลเปลี่ยนบทบาทจากเดิมที่เป็นเพียงฝ่ายสนับสนุนกลายเป็นตัวแปรสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ ตลาดซอฟต์แวร์ปัจจุบันมีเครื่องมือเชิงวิเคราะห์หลายชนิดที่ช่วยให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลค้นพบข้อมูลเชิงลึกในประเด็นและแนวโน้มเกี่ยวกับพนักงาน ซึ่งมีการใช้งานอยู่เดิมแต่มีความสำคัญยิ่งขึ้นเนื่องจากการล็อกดาวน์ วันนี้ ทีมทรัพยากรบุคคลในทุกอุตสาหกรรมต่างใช้เครื่องมืออำนวยความสะดวกในการทำงานทางไกล เช่น การสรรหาบุคคล การฝึกอบรม หรือแม้กระทั่งการจ่ายเงินเดือน เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสนับสนุนฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่พัฒนาตนเองจากการทำงานตามขั้นตอนเดิม ๆ ไปสู่การเป็นนักคิดเชิงกลยุทธ์

ด้วยเทคโนโลยีที่ทลายข้อจำกัดเดิม ๆ วิธีการทำงานในระบบ HR ย่อมเปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกัน เช่น กระบวนการหลังบ้านในปัจจุบันกลายเป็นการทำงานอัตโนมัติด้วยระบบจัดการชีวิตและงานที่ผนวกภาระงานซ้ำ ๆ เข้าด้วยกัน อย่างไรก็ตาม สิ่งที่มุ่งสนใจคือการชี้ให้เห็นถึงภาระงานที่ซ้ำซ้อนซึ่งขจัดออกจากระบบได้ด้วยการจัดการโดยใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือ

2. การบริหารจัดการประสิทธิภาพและการทำงานร่วมกัน: สำหรับผู้ผลิตแล้ว การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ให้ประสบความสำเร็จในตลาด พวกเขาต้องทำทุกสิ่งให้เป็นไปตามแผนภายใต้เงื่อนไขเวลาที่ตายตัวและตึงเครียดอย่างมาก ด้วยตารางงานที่แน่นและเคร่งครัดทำให้แทบไม่เหลือช่องให้กับข้อผิดพลาดจำพวกความล่าช้าหรือความชะงักงันในงาน ในอุตสาหกรรมการผลิต ประสิทธิภาพในการทำงานสัมพันธ์โดยตรงกับปัจจัยด้านต้นทุนการผลิต เวลา และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ การควบคุมประสิทธิภาพในการดำเนินงานจึงจำเป็นอย่างยิ่ง ผู้ผลิตที่ไม่สามารถดำเนินกระบวนการต่าง ๆ ได้ทันตามแผนนั้นมีโอกาสเสี่ยงที่จะสูญเสียเม็ดเงินมูลค่าหลายล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ทั้งในแง่ผลกำไรและรายได้

ความโหดหินในวงการอุตสาหกรรมการผลิตทำให้ผู้ประกอบการไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงขอบเขตงานในระหว่างที่ดำเนินโครงการตามแผนได้ การปฏิบัติงานลักษณะนี้ส่วนใหญ่เป็นไปตามกลยุทธ์ที่วางกรอบการปฏิบัติไว้แล้ว ปัญหาของวิธีการดังกล่าว คือ การดำเนินการไม่รองรับความยืดหยุ่นในกรณีที่เกิดข้อมูลใหม่ ๆ หรือเกิดเหตุการณ์ที่ส่งกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

จากสภาพตลาดในปัจจุบัน เราสามารถกำจัดอุปสรรคข้อนี้ลงไปได้มาก เพื่อก้าวสู่อนาคตอย่างไร้ปัญหาคอขวดที่คอยขัดขวางประสิทธิภาพและลดคุณภาพของโครงการ การใช้งานระบบจากองค์กรภายนอกเพื่อบริหารจัดการประสิทธิภาพเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับเวลานี้ นอกจากจะสามารถตรวจสอบกระบวนการทั้งหมดแบบเรียลไทม์ได้ องค์กรจะได้พบกับรายงานข้อมูลเชิงลึกที่นำไปใช้คาดการณ์อนาคตได้จริง องค์กรภาคการผลิตสามารถใช้งานแพลตฟอร์มจัดการประสิทธิภาพนั้นได้อย่างคล่องตัวและช่วยให้การทำงานยืดหยุ่นขึ้นโดยไม่กระทบกับแผนหรือกำหนดเวลาของโครงการ

3. ปัญญาประดิษฐ์จะเป็นเครื่องมือหลักที่ช่วยสรรหาพนักงานที่มีความสามารถ: ปีที่ผ่านมา เราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในวิธีการที่บริษัทต่าง ๆ ใช้สรรหาพนักงานใหม่ การเดินทางมาสัมภาษณ์ที่บริษัทกลายเป็นกระบวนการสรรหาเสมือนจริง การใช้วิดีโอคอลบนแพลตฟอร์มต่าง ๆ เช่น Zoom หรือ Skype เข้ามามีบทบาททดแทนการพบกับผู้สมัครโดยตรง แม้แต่การตรวจสอบคำรับรองหรือเอกสารประกอบการสมัครก็สามารถทำได้โดยการสแกนเป็นสำเนาดิจิทัล ด้วยเงื่อนไขและข้อจำกัดจากมาตรการล็อกดาวน์ วงจรการจ้างงานจะยังคงดำเนินต่อไปบนระบบเสมือนในห้วงวิกฤตปัจจุบัน ในความเห็นของเรานั้น โลกจะไม่หวนกลับไปสู่วิถีเดิมอีกต่อไปเพราะได้ค้นพบแล้วว่าการทำงานจากที่บ้านนั้นเป็นประโยชน์แก่องค์กรในด้านต้นทุนและเกิดประสิทธิผลมากกว่า Aditi Pareek หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคลของ Pepperfry กล่าวว่า “สำหรับคนที่ปรับตัวไม่ได้ น่าเสียดายที่ทรัพยากรต่าง ๆ นั้นกำลังเสี่ยงที่จะล้าสมัย” การปรับตัวให้เข้ากับระบบใหม่ เช่น การสัมภาษณ์เสมือนจริงและการทดสอบออนไลน์ จะเข้ามาแทนที่กระบวนการสรรหาแบบดั้งเดิมในทศวรรษนี้

นอกจากจะมีเครื่องมือจากปัญญาประดิษฐ์มากมายที่ช่วยให้กระบวนการคัดเลือกผู้สมัครเป็นไปอย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพแล้ว ยังมีระบบสนับสนุนการสรรหาบุคคลจากภายนอกที่พร้อมช่วยจัดการภาระงานเหล่านี้แก่องค์กรซึ่งเกิดผลสำเร็จแล้วด้วย การจะได้พนักงานที่มีคุณสมบัติตามต้องการนั้นเป็นมากกว่าการจับคู่สิ่งที่ผู้สมัครระบุบนประวัติกับรายละเอียดในตำแหน่งงาน บริษัทต่าง ๆ จึงมองหาความเชื่อมโยงมากกว่านั้น ทั้งบุคลิกภาพ ความถนัด และค่านิยมของผู้สมัคร เครื่องมือปัญญาประดิษฐ์สำหรับงาน HR ช่วยปรับกระบวนการเหล่านี้ให้ราบรื่นยิ่งขึ้นด้วยการจัดอันดับผู้สมัครจากประวัติหลายร้อยฉบับโดยใช้คำสำคัญด้วยเวลาอันสั้น

4. ระบบการเรียนรู้แบบปรับเปลี่ยนได้สำหรับเพิ่มพูนทักษะแก่พนักงาน: การส่งเสริมการยกระดับสภาพแวดล้อมในการทำงานไปพร้อม ๆ กับการยกระดับความรู้ความสามารถของพนักงานนั้นเป็นแก่นสำคัญของงานส่วนใหญ่ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มาโดยตลอด

การปรับปรุงทักษะเดิมและเรียนรู้ทักษะใหม่ไม่เพียงช่วยให้พนักงานสามารถปรับตัวให้พร้อมรับมือกับงานท่ามกลางกระแสและเทคโนโลยีปัจจุบันเท่านั้น แต่ยังช่วยให้เกิดการพัฒนาตนเองด้วย พนักงานทุกคนย่อมมีเป้าหมายและความต้องการความก้าวหน้าในงานของตนเอง โดยจะพึงพอใจในงานมากขึ้นเมื่อนายจ้างส่งเสริมให้พวกเขาได้พัฒนาตนเอง การสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่เปิดกว้างและเน้นคนเป็นศูนย์กลางโดยเคารพในค่านิยมและเป้าหมายของพนักงาน รวมไปถึงทัศนคติการชื่นชมซึ่งกันและกันนั้นส่งผลดีต่อผลลัพธ์เชิงการผลิตมากกว่าที่เคยเป็นมา

การรักษาพนักงานเป็นความท้าทายสำคัญที่อุตสาหกรรมต่าง ๆ ต้องเผชิญในปัจจุบันเนื่องจากเหตุผลหลากหลายประการ เช่น การแข่งขันของธุรกิจระดับโลก ผลตอบแทนที่ดีขึ้น รวมทั้งเป้าหมายด้านการเติบโตในอาชีพของแต่ละคน จากสถิติพบว่าพนักงานทั่วโลกมากกว่าสองในสามของทั้งหมดจะเป็นคนรุ่นมิลเลนเนียลจนกระทั่งปี 2568 ซึ่งคนรุ่นนี้ให้ความสำคัญกับความก้าวหน้าของตนเองและมองหาโอกาสที่ดีกว่าเสมอ การได้พัฒนาฝีมือและเข้าถึงโอกาสเติบโตในงานเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยรักษาพนักงานรุ่นมิลเลนเนียลไว้ การเชื่อมระบบฝึกอบรมขององค์กรเข้ากับแพลตฟอร์มการเรียนรู้และยกระดับทักษะ เช่น Learning Management System ช่วยให้พนักงานยังคงสนใจที่จะเติบโตและประสบความสำเร็จร่วมกับองค์กร โดยจำเป็นต้องส่งเสริมให้พนักงานได้ร่วมแบ่งปันแนวคิดในงานและได้เติบโตไปตามลำดับซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรในระยะยาว ทุก ๆ ผลสำเร็จที่เกิดจากความพยายามของพนักงานนั้นล้วนสำคัญ เนื่องจากพนักงานที่กระตือรือร้นและภักดีในงานเป็นทรัพยากรที่สรรค์สร้างความคิดได้น่าทึ่งเสมอ

บทสรุป

เทคโนโลยีในระบบเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรมเชิงปฏิบัติการกำลังเป็นผู้กำหนดอนาคตของการทำงานของสิ่งต่าง ๆ ด้วยเหตุนี้ เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่สะดวกต่อการทำงาน และเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานในสถานการณ์ปัจจุบันรวมถึงหลังเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาด การผสมผสานการทำงานด้วยระบบดิจิทัลเข้ากับทักษะความเชี่ยวชาญของมนุษย์ ซึ่งเสริมแรงด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่สนับสนุนการทำงานเป็นสิ่งจำเป็นในปัจจุบัน ความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวและการเปลี่ยนผ่านไปสู่นวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ ๆ จะช่วยสร้างวิถีการทำงานที่ดีขึ้น อุตสาหกรรมที่ปรับตัวให้สอดรับแนวโน้มความก้าวหน้าและเทคโนโลยีขั้นสูงได้เร็วกว่าย่อมเติบโตและประสบความสำเร็จได้มากกว่าในอนาคต

การใช้โซลูชันระดับองค์กรสำหรับการทำงานในฟังก์ชันต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ HR แบบเบ็ดเสร็จบนระบบคลาวด์ช่วยให้สามารถติดตามข้อมูลปัจจุบันได้ตลอดเวลา และก้าวไปได้ไกลกว่าคู่แข่ง PeopleStrong เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการชั้นนำระดับโลกที่นำเสนอเทคโนโลยี HR ล้ำสมัยสำหรับธุรกิจทุกวงการและทุกสัดส่วน เพื่อนำคุณเดินไปสู่การเติบโตและความสำเร็จแห่งโลกอนาคต

 

บล็อกที่เกี่ยวข้อง
July 21, 2022

วันนี้ PeopleStrong ผู้ให้บริการเทคโนโลยีด้านทรัพยากรบุคคลชั้นนำได้ประกาศว่าบริษัทไทยรับประกันภัยต่อ หนึ่งในบริษัทประกันภัยต่อชั้นนำของประเทศไทยได้เลือก แพลตฟอร์ม HR...

June 20, 2022

การยกย่องครั้งนี้อิงจากผลตอบรับและระดับคะแนนจากลูกค้าที่เป็นองค์กรเป็นหลัก เราภาคภูมิใจและตื่นเต้นที่จะประกาศว่า PeopleStrong ได้รับการยกย่องให้เป็น “ตัวเลือกของลูกค้า” ในปี...

May 26, 2022

สภาพอากาศที่เลวร้ายในทุกวันนี้ได้ย้ำให้เห็นถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงที่ยืดเยื้อยาวนาน ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์เช่นไร   สภาวะพลิกผันของโลกได้ทำให้แวดวงธุรกิจตกอยู่ในความยุ่งเหยิงและเปลี่ยนแปลงทั้งระบบเพียงชั่วข้ามคืน  แม้ว่าผู้คนส่วนใหญ่จะคาดหวังว่าผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) ของประเทศอินเดียจะลดลงอย่างมากหลังจากมีการล็อคดาวน์ประเทศถึง...

ดำเนินการโดย #PeopleStrong