เข้าร่วมกลุ่มคนและผู้นำทางธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดใน APAC ที่ HR Tech 4.0 ขับเคลื่อน Talent Economy. สมัครตอนนี้

IND

แผนการสืบต่อ คือ แผนการสู่ความสำเร็จ

ประกันการเติบโตของคุณในอนาคตด้วยการวางแผนสำหรับตำแหน่งที่มีความสำคัญอย่างมากต่อพันธกิจของคุณ

เปลี่ยนบรรดาผู้จัดการให้เป็นผู้นำแห่งอนาคต

ประสิทธิภาพสูงแฝงผิว

ดูพัฒนาการของบุคลากรคุณภาพขององค์กร ลงทุนกับผู้มีผลการทำงานดี และสร้างแผนการสืบต่อตำแหน่งงาน

 • ระบุตัวผู้มีผลการทำงานดี เพิ่มผู้สืบต่อ และติดตามความก้าวหน้าของแผนการสืบต่อ
 • มองกลุ่มบุคลากรคุณภาพโดยกว้างในระดับองค์กร
 • แสดงและสร้างบัญชีรายการผู้สืบต่อตำแหน่งที่มีศักยภาพ

สร้างแผนการสืบต่อและจัดสรรพนักงานเข้ารับตำแหน่งงานที่มีความสำคัญสูง

การสูญเสียทรัพยากรบุคคลที่จะลงแข่งส่งผลเสียได้ เตรียมพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงของผู้คนไปพร้อม ๆ กับการพัฒนาคนเก่งจากภายใน

 • ทำงานเชิงรุกและใช้คำแนะนำที่สั่งการโดย AI เพื่อลดอคติในการคัดสรรผู้สืบต่อตำแหน่งงาน
 • พัฒนาแผนการสืบต่อตำแหน่งงานและมอบหมายกิจกรรมต่าง ๆ ที่ช่วยให้คำปรึกษาแก่ผู้สืบต่อตำแหน่งงาน
 • กำหนดที่ปรึกษา/โค้ชเพื่อเลือกผู้สืบต่อตำแหน่งงานที่มีโอกาสสูงที่จะประสบความสำเร็จ โดยใช้ข้อมูลเกี่ยวกับความก้าวหน้าที่ปรับให้เป็นปัจจุบัน

เปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกให้เป็นการลงมือทำ

ตัดสินใจโดยเข้าถึงข้อมูลที่ครอบคลุมทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ตลอดจน ประวัติการปฏิบัติงาน หนังสือสำคัญต่าง ๆ ข้อมูลการรับค่าทดแทน และการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการลาออกจากงาน

 • สร้างสถานการณ์จำลอง “สมมุติว่า” ได้หลากหลายโดยสมมุติให้ผู้สืบต่อได้รับตำแหน่งงานหนึ่ง
 • ประเมินด้วยรูปแบบที่มีเงื่อนไขเพื่อระบุช่องว่างและการเกษียนอายุที่ยังอยู่ระหว่างดำเนินการ
 • ประเมินด้วยรูปแบบที่มีเงื่อนไขเพื่อระบุช่องว่างและการเกษียนอายุที่ยังอยู่ระหว่างดำเนินการ

การวางแผนเข้าสู่ศูนย์กลาง

ให้ทันกับความต้องการของพนักงานที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ด้วยโซลูชันการจ่ายเงินเดือนที่กำหนดค่าได้และเป็นไปตามข้อกำหนดของเรา

 • มองผลการปฏิบัติงานและศักยภาพของพนักงานแบบเป็นภาพรวม
 • ดูความพร้อมด้านอาชีพการงานของพนักงานและสร้างเส้นทางสำหรับแต่ละบุคคล
 • สร้างเส้นทางที่พร้อมลงมือทำและเฉพาะตัวโดยยึดข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงที่มีอยู่เป็นหลัก

มองเห็นอนาคตโดยวางแผนเตรียมไว้

ติดตั้งด้วยตัวเองอย่างง่าย

ปรับระบบผ่านคำถามง่าย ๆ และเริ่มต้นการสร้างแผนการสืบต่อตำแหน่งงานภายในเวลาไม่กี่นาที

ผสมผสานอย่างลื่นไหล

บูรณาการกับผลการปฏิบัติงานเพื่อให้เห็นภาพโดยรวม

ศูนย์รวมคนเก่ง

สร้างศูนย์รวมบุคลากรที่มีศักยภาพสูงแยกออกมาต่างหากเพื่อมอบหมายโครงการภายในต่าง ๆ

กำหนดที่ปรึกษา

กำหนดที่ปรึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้สืบต่อตำแหน่ง

ข้อแนะนำของผู้สีบต่อตำแหน่งงาน

ระบุสิ่งที่เหมาะสมที่สุด กับบทบาทหนึ่ง โดยใช้ พารามิเตอร์ที่หลากหลาย

null แอปทรงพลังเพื่อจัดการพนักงาน กระบวนการ และองค์กรที่เน้นประสบการณ์ของพนักงาน