👉 Ready to explore? Check out our Interactive Demos for a firsthand experience!  Let’s Start>>>

Meet India’s First Comprehensive HR Tech Powered by Gen – AI! 🚀  Book A Product Tour >>>

ความท้าทาย 5ข้อของการจัดการเงินเดือนและแนวทางแก้ไข

June 2, 2020
ความท้าทาย 5ข้อของการจัดการเงินเดือนและแนวทางแก้ไข

การจัดการเงินเดือนอาจดูเหมือนเป็นเรื่องง่าย ๆ โดยสิ่งที่ต้องทำมีเพียง รวมชั่วโมงทำงาน คำนวณค่าจ้างค้างชำระ และส่งเช็คเงินเดือนตามด้วยการอัปเดตบันทึกต่าง ๆ ทว่า เมื่อเป็นเรื่องของการจัดการเงินเดือนจริง ๆ แล้วmทุกองค์กรล้วนแล้วแต่ต้องเผชิญกับปัญหาท้าทายซึ่งแตกต่างกันออกไป

ผลการสำรวจล่าสุดโดย Deloitte เผยว่า การรายงาน ยอดเงินชดเชยการเสียภาษี ภาระภาษีหัก ณ ที่จ่าย และขั้นตอนการดำเนินการต่าง ๆ ในช่วงสิ้นปี เป็นความท้าทายอันดับต้น ๆ ที่แต่ละองค์กรต้องเผชิญ และเกือบร้อยละ 35 ของผู้ตอบแบบสอบถามอธิบายเพิ่มเติมว่า การรักษาระดับความถูกต้องของการคำนวณหัก ณ ที่จ่าย ทั้งรูปแบบประจำ และการคำนวณรูปแบบอื่น ๆ นับเป็นปัญหาใหญ่เลยทีเดียว

ข้อมูลเหล่านี้ทำให้เห็นว่า การจัดการและการประมวลผลบัญชีเงินเดือนสำหรับพนักงานอาจเป็นงานที่ซับซ้อนเมื่อเราพิจารณาถึงความยุ่งยากที่มาพร้อมกับปัจจัยด้านการเงินและกฎหมาย โดยในบทความนี้ เราจะพูดถึงความท้าทาย 5 อันดับแรกที่บริษัทต่าง ๆ ล้วนต้องเผชิญในการจัดการเงินเดือน ตลอดจนวิธีการต่าง ๆ ที่อาจะสามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้

ความท้าทายหลัก 5 ข้อของการจัดการเงินเดือน

โดยปัญหาทั่วไปที่ชวนสับสนและยากที่จะแก้ไข ซึ่ง ผู้ทำบัญชีเงินเดือนขององค์กรล้วนเคยประสบ มีดังนี้

1.การจัดการและกำกับดูแล

กฎหมายเกี่ยวกับการทำภาษีที่ซับซ้อนทำให้การจัดการเงินเดือนกลายเป็นเรื่องยาก แต่การปฏิบัติตามแนวทาง,ที่ถูกต้องภายในเวลาที่กำหนด ทุกขั้นตอนการจ่ายเงินเดือนและการกำกับดูแลต่าง ๆ เป็นสิ่งที่สำคัญ โดยหากnผู้จัดทำเงินเดือนมีความประมาท หรือขาดความเข้าใจ แล้วไม่ปฏิบัติตามระเบียบการหรือไม่ยื่นภาษีอย่างถูกต้องและตรงเวลา อาจมีบทลงโทษหนักหรืออาจถูกลงโทษตามกฎหมายเนื่องจากไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนได้

วิธีการแก้ปัญหาทำอย่างไร?

เพื่อให้แน่ใจว่าทุกกระบวนและขั้นตอนการจ่ายเงินเดือนถูกต้อง ผู้รับผิดชอบการทำเงินเดือนจะต้องตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายอย่างสม่ำเสมอ และในมุมมองขององค์กรต่าง ๆ กระบวนการจ่ายเงินเดือนควรถูกจัดทำตามลักษณะที่สอดคล้องกับข้อกำหนดของอุตสาหกรรมทุกระดับอีกด้วย นอกจากนี้ เราแนะนำให้ว่าจ้างผู้ทำบัญชีเงินเดือนที่เป็นมืออาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มี ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษีอากรในประเทศ และ มีประสบการณ์ทำงานหลายปี เพื่อมาจัดการกับระบบบัญชีเงินเดือนในบริษัท

2.การกำหนดการจ่ายเงินเดือนที่ใช้เวลายาวนาน

การประมวลผลการจ่ายเงินเดือนภายในองค์กรเป็นกระบวนการที่ใช้เวลาอย่างมากสำหรับทุกองค์กร โดยเวลาทั้งหมดที่ใช้ไปกับการเก็บรวบรวมข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้องของชั่วโมงงานและบันทึกต่าง ๆ ตามระเบียบราชการ และการคำนวณรายละเอียดต่าง ๆ ของเงินเดือนและการหักเงิน สามารถนำมาใช้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้นในงานทางธุรกิจเชิงกลยุทธ์อื่น ๆ

ps-การกำหนดการจ่ายเงินเดือนที่ใช้เวลายาวนาน

ยิ่งไปกว่านั้น เนื่องจากปริมาณงานเอกสารมีมาก กระบวนการทั้งหมดจึงมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดข้อผิดพลาด จึงเป็นเหตุให้ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลต้อง แบกรับภาระมหาศาล

วิธีการแก้ปัญหาทำอย่างไร?

วิธีที่ดีที่สุดเพื่อช่วยประหยัดเวลาและเลี่ยงความยุ่งยาก กับรายละเอียดของการประมวลผลเงินเดือนก็คือการใช้บัญชีเงินเดือนบนระบบคลาวด์แบบอัตโนมัติเพื่อการจัดการกับระบบบัญชีเงินเดือนให้ราบรื่น

3.ความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยและความมั่นคง

การรักษาความปลอดภัยถือเป็นเรื่องยากอีกหนึ่งเรื่อง โดยหากมีการเก็บรักษาข้อมูลซึ่งเป็นความลับของพนักงานไว้ในสเปรดชีต ก็อาจเกิดการฉ้อโกงเงินเดือนผ่านวิธีการต่าง ๆ ได้ เช่น โกงเงินค่าจ้างและค่าคอมมิชชั่น มีพนักงานแอบแฝงที่มีรายชื่อรับเงินเดือนแต่ไม่ได้ทำงานจริง หรือแกล้งบาดเจ็บเพื่อเรียกร้องเงินประกัน เป็นต้น

การประมวลผลบัญชีเงินเดือนด้วยตนเองเพิ่มโอกาส ที่ข้อมูลต่าง ๆ จะถูกแก้ไขบิดเบือนและอาจเกิดการรั่วไหลได้ ซึ่งจะนำไปสู่ปัญหาทางธุรกิจอีกหลายประการ โดยปัญหาบัญชีเงินเดือนประเภทนี้มักจะเกิดขึ้นเมื่อไม่มีบุคคลภายในดูแลข้อมูล หรือเมื่อพนักงานคนอื่นสามารถเข้าถึงซอฟต์แวร์บัญชีเงินเดือนได้

วิธีการแก้ปัญหาทำอย่างไร?

การใช้ซอฟต์แวร์บัญชีเงินเดือนบนระบบคลาวด์ที่มี ความครอบคลุม ตรวจสอบบัญชีเงินเดือนและการกำกับดูแลเป็นระยะ ๆ และตรวจสอบฐานข้อมูลแบบสุ่มนับเป็น วิธีที่สามารถใช้เพื่อแก้ไขปัญหานี้

4.จำเป็นต้องพึ่งพาแหล่งป้อนข้อมูลหลายแห่ง

อีกหนึ่งความท้าทายในการจัดการบัญชีเงินเดือน คือ ความไม่เข้ากันของซอฟต์แวร์การจัดการบัญชีเงินเดือน ตัวอย่างเช่น ซอฟต์แวร์ที่ใช้สำหรับเก็บข้อมูลต่าง ๆ ของพนักงานอาจแตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากซอฟต์แวร์ ที่ใช้สำหรับการจัดการในเรื่องของการลาหยุด ประสิทธิภาพการทำงาน หรือผลประโยชน์ของพนักงาน

วิธีการแก้ปัญหาทำอย่างไร?

การลงทุนกับการใช้ซอฟต์แวร์ที่สามารถรวมฟังก์ชันทั้งหมดที่กล่าวมาเข้าด้วยกัน ไม่เพียงช่วยในเรื่องของกระบวนการโดยรวม แต่ยังช่วยลดระยะเวลาทั้งหมดที่ ใช้ในการป้อนข้อมูล ซึ่งจะช่วยให้บริษัทของคุณ มีประสิทธิภาพมากขึ้นและคุ้มค่าการลงทุนในระยะยาว

วิธีการแก้ปัญหาทำอย่างไร?

5.ภาระงานของทีมจัดการเงินเดือน

ระบบการจ่ายเงินเดือนที่ล้าสมัยหรือต้องลงมือทำเอง ทำให้พนักงานจำเป็นต้องใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการทำงานเดิม ๆ ครั้งแล้วครั้งเล่า ซึ่งมีผลต่อขวัญกำลังใจ และประสิทธิภาพการทำงานโดยรวม สิ่งเหล่านี้ ยังมีผลให้การทำรายงานต่าง ๆ และการแบ่งปันข้อมูลภายในบริษัทเป็นเรื่องที่ทำได้ยาก ยิ่งไปกว่านั้น การประมวลผลเงินเดือนด้วยตนเองยังต้องการการป้อนข้อมูลและการคำนวณมีแนวโน้มที่จะเกิดข้อผิดพลาดได้ ซึ่งอาจนำไปสู่ปัญหาการจ่ายเงินเดือนที่ยากขึ้นสำหรับองค์กร

วิธีการแก้ปัญหาทำอย่างไร?

สิ่งสำคัญอยู่ที่ระบบอัตโนมัติของกระบวนการจ่ายเงินเดือน เพียงใช้ซอฟต์แวร์ epayroll แบบเฉพาะ คุณก็สามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ทั้งหมด อีกทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขององค์กรได้อย่างแน่นอน

สรุป

เมื่อต้องรับมือกับความท้าทายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการบัญชีเงินเดือน การใช้ซอฟต์แวร์การจัดการเงินเดือนบนระบบคลาวด์แบบอัตโนมัติเป็นทางออกที่ดีที่สุดที่องค์กรต่าง ๆ มี

Alt Payroll มีระบบการจัดการบัญชีเงินเดือนและการกำกับดูแลแบบอัจฉริยะสำหรับการเสริมสร้างสถานประกอบการณ์ให้ดียิ่งขึ้น คุณสามารถติดต่อกับผู้บริหารด้านบัญชีเงินเดือนและการกำกับดูแลเพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Alt Payroll และวิธีการที่เราจะสามารถจัดการบัญชีเงินเดือนของคุณได้ดียิ่งขึ้น

อ่านข้อมูล Alt Payroll เพิ่มเติม ที่นี่

 

Related blogs
February 27, 2024

According to a HireRight survey, 40% of recruiters said that they faced higher-than-expected employee churn....

February 23, 2024

If you still consider performance management as the process of conducting performance reviews every year,...

September 29, 2023

Gurgaon, 31 Sep 2023. Asia’s preferred HR Tech Company, PeopleStrong today announced the acquisition of...

Thoughts, insights, and more…