อุตสาหกรรมสื่อไม่ใช่เพียงแค่ต้องเป็นที่สนใจ แต่ต้องอาศัยการวางแผนการทำงานและสร้างไอเดียใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา พร้อมกับทำให้ไอเดียเหล่านั้นเป็นจริงอย่างรวดเร็ว ผลิตภัณฑ์ของ PeopleStrong เช่น Alt Worklife และ Zippi ได้ช่วยให้พนักงานทำงานร่วมกันทั้งภายในบริษัทและกับหน่วยงานอื่น ๆ ได้รวดเร็วขึ้น และช่วยให้วางแผนการทำงานกับทีมที่กระจายตัวอยู่ตามสถานที่ต่าง ๆ เป็นไปอย่างราบรื่น ซึ่ง Zippi จะเนรมิตแนวทางการทำงานร่วมกันกับพนักงานชั่วคราวที่ปลอดภัย ซึ่งนับเป็นหัวใจของความสำเร็จ

Radio
City

Dharma
Productions

Versant Online Solutions

Case Studies

Explore other Industries

Try us. You will love the PeopleStrong exprience.