E-Books

เชื่อมการสื่อสารภายในองค์กร ยุค Work form Anywhere ด้วย HR BOTS

ในช่วงการแพร่ระบาดของ Covid-19 มีการใช้เครื่องมือดิจิทัลเพิ่มมากขึ้นในทุกอุตสาหกรรม ซึ่งรวมถึง ระบบการจัดการการเรียนรู้ (LMS), ระบบ IoT (Internet of Things) และแพลตฟ…

คู่มือแนะนำระบบ HRM สำหรับผู้ซื้อฝ่ายการผลิต

รับรู้ถึงความท้าทายและความต้องการในการวางระบบ
HRM ที่ครอบคลุมนี้
เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ของพนักงานในอุตสาหกรรมก
ารผลิตที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

KPI Driven HR Leader's Toolkit for 2021

จากสถานการณ์ไม่คาดฝันที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมา ได้ท้าทายการทำงานรูปแบบเดิมๆ หัวหน้าฝ่าย HR ทั้งหลายจึงจำเป็นต้องจัดลำดับความสำคัญในการทำ..

ขับเคลื่อน ROI จาก HR Tech: คิดเรื่อง HR Tech ใหม่ให้เท่าทันโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลง

ความเข้าใจเรื่องความท้าทายด้าน HR ในองค์กร อย่างลึกซึ้ง
ไม่เพียงช่วยให้คุณกำหนดกลยุทธ์ของ HR Tech ได้เท่านั้น
แต่ยังช่วยให้คุณกำหนดแนวทางเรื่องการเลือกผู้ขาย