E-Books

เชื่อมการสื่อสารภายในองค์กร ยุค Work form Anywhere ด้วย HR BOTS

ในช่วงการแพร่ระบาดของ Covid-19 มีการใช้เครื่องมือดิจิทัลเพิ่มมากขึ้นในทุกอุตสาหกรรม ซึ่งรวมถึง ระบบการจัดการการเรียนรู้ (LMS), ระบบ IoT (Internet of Things) และแพลตฟ…

คู่มือแนะนำระบบ HRM สำหรับผู้ซื้อฝ่ายการผลิต

รับรู้ถึงความท้าทายและความต้องการในการวางระบบ
HRM ที่ครอบคลุมนี้
เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ของพนักงานในอุตสาหกรรมก
ารผลิตที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

KPI Driven HR Leader's Toolkit for 2021

จากสถานการณ์ไม่คาดฝันที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมา ได้ท้าทายการทำงานรูปแบบเดิมๆ หัวหน้าฝ่าย HR ทั้งหลายจึงจำเป็นต้องจัดลำดับความสำคัญในการทำ..