The Future of Work is Here! Where are you? Nominate your organization for the New Code of Work Awards 2021. Accepting Nominations Now!

Timesheet and Attendance Management

ระบบการจัดการการเข้างานและเวลาท างานแบบเรียลไทม์
พบกับระบบการจัดการการเข้างานและเวลาท างานแบบเรียลไทม์ของ Alt
Worklife ที่มีฟังก์ชั่นต่าง ๆ มากมาย เช่น แผนนโยบาย ขั้นตอนอนุมัติ การ
จัดการตารางงาน และเวลาเข้างาน

การจา กัดและระบุพิกัดทางภูมิศาสตร
การระบุพิกัดทางภูมิศาสตร์ (Geotagging) และฟังก์ชั่นการนับเวลาเข้า
ท างานด้วย IP ช่วยท าให้การประมวลผลเวลาเข้างานง่ายขึ้นเป็นอย่างมาก
และยังช่วยบันทึกรายการต่าง ๆ ของพนักงานได้มากขึ้น

รายงานการเข้าท างาน
Alt Worklife ช่วยให้สามารถดาวน์โหลดและบันทึกเวลาการเข้าท างานของ
บุคลากรทั้งองค์กร หัวหน้างานสามารถเรียกดูรายงานจ านวนมากได้ตามที่
ต้องการ เมื่อใดก็ได้

การแจ้งเตือนอัตโนมัติ
Alt Worklife ช่วยเตือนให้บันทึกเวลาเข้างานและเลิกงาน พนักงานทุกคนจะ
ได้รับการแจ้งเตือนเพื่อให้บันทึกเวลาเข้างานทุกครั้ง

มุมมองส าหรับหัวหน้างาน
Alt Worklife ช่วยให้หัวหน้างานตรวจสอบข้อมูลบันทึกเวลาเข้างานและเลิก
งานของพนักงานได้ดีมากขึ้น รวมถึงสามารถดูรายละเอียดของตารางได้พร้อม
กันด้วย ซึ่งเป็นการลดความวุ่นวายของลงบันทึกแบบรายบุคคล

การแก้ไขเวลาเข้าท างา
หากคุณลืมบันทึกเวลาเข้างาน หรือการบันทึกเกิดไม่แสดงผลในระบบ คุณก็
สามารถแก้ไขข้อมูลได้ใน Alt Worklife ได้อย่างง่ายดาย