Alt Worklife

เชื่อมโยงข้อมูล การท างาน และการวิเคราะห์ไว้ด้วยกัน

การสร้างองค์กรอัจฉริยะ ไม่ใช่เรื่องยาก

ท าไมเราจึงเป็นที่ต้องการ

700,000

จ านวนผู้ใช้

SSAE18

มาตรฐานสากล

4.2

เรทความนิยมสูงที่สุด

14+

จ านวนอุตสาหกรรม

10M

จ านวนธุรกรรมต่อเดือน

88% 

ความรวดเร็วเพิ่มขึ้น

Alt Worklife ออกแบบมาเพื่อ ทุกจังหวะในชีวิตการท างานที่มีความท้าทาย

การงาน ชีวิตส่วนตัว และทุกอย่างที่เกี่ยวข้อง

ทุกอย่างที่คุณต้องการ เพื่อประสิทธิภาพของบุคลากร

หนทางแก้ไขความยุ่งยากทั้งหลายในองค์กร

องค์กรที่ก าลังขยายตัวทั้งทางภูมิศาสตร์และการบริการ มักจะมีความยุ่งยาก
ต่าง ๆ เกิดขึ้นพร้อม ๆ กัน สิ่งที่คุณต้องการก็คือผลิตภัณฑ์ที่สามารถคลายปม
ปัญหาที่ซับซ้อนเหล่านั้น และมีแนวทางแก้ไขที่ไม่ยุ่งยาก ในจุดนี้ Alt Worklife
คือเครื่องมือที่สามารถจัดการปัญหาดังกล่าวได้ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างการ
บริหารงานในระดับต่าง ๆ โครงสร้างทีมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
การดูแลพนักงานกลุ่มต่าง ๆ รวมถึงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการลางาน

หนึ่งฐานข้อมูลบุคลากร ส าหรับหลากหลายธุรกิจ

การบริหารงานต่าง ๆ มักมีความซับซ้อน เมื่อองค์กรมีขนาดใหญ่ และมีความ
สนใจท าธุรกิจหลาย ๆ แขนง โดยอาศัยบุคลากรกลุ่มเดียวกันท าหน้าที่ต่าง ๆ
ไม่ว่าจะเป็น จัดหน้าร้าน ด าเนินการขาย จัดการโรงงาน แต่เมื่อมี Alt Worklife
การบริหารงานดังกล่าวจะไม่ใช่ความท้าทายอีกต่อไป เพราะสามารถเรียกดู
ข้อมูลรายบุคคลที่ทั้งหมดได้พร้อมกัน ไม่ว่าบุคคลนั้นจะอยู่ที่ใด

การบริหารแรงงาน

ในหน่วยอุตสาหกรรมและธุรกิจขนาดใหญ่จ านวนมาก การดูแลบุคลากรที่
ต้องเดินทางอยู่เสมอเป็นเรื่องท้าทาย เช่น พนักงานขายและพนักงานส่งของ
แต่ Alt Worklife มีเคล็ดลับให้กับธุรกิจเหล่านี้ เพราะเกือบ 40% ของผู้ใช้คือ
บุคคลกลุ่มดังกล่าว

ดูแลอย่างถูกต้องและทั่วถึง

ภารกิจที่ท้าทายของอุตสาหกรรมทั้งหลาย คือการบังคับใช้กฎระเบียบและ
ข้อบังคับต่าง ๆอย่างเคร่งครัด เช่น กฎหมายแรงงาน ข้อบังคับทางกฎหมาย
สิทธิส่วนบุคคล และความปลอดภัย แต่ Alt Worklife สามารถรับประกันได้ว่า
ธุรกิจจะสามารถด าเนินตามข้อบังคับต่าง ๆ ได้ด้วยดี

รวมกิจกรรมต่าง ๆ ไว้ที่เดียวกัน

ประสบการณ์ที่ดีของพนักงานคือผลลัพธ์ของการจัดการที่ดี ไม่ว่าจะเป็น
ขั้นตอนการปฐมนิเทศ ยืนยันต าแหน่งงาน โยกย้าย เลื่อนขั้น หรือเลิกจ้าง ทุก
ขั้นตอนสามารถด าเนินไปได้อย่างราบรื่นไร้ร้อยต่อด้วย Alt Worklife

พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงเสมอ

ในกรณีทีมีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรอยู่ตลอดเวลา เราก็พร้อมช่วยเหลืออยู่
เสมอ ไม่ต้องกังวลหากมีพนักงานลาออก คุณจะสามารถจัดการทุกอย่างได้
โดยปราศจากความยุ่งยาก

การปฐมนิเทศ (Onboarding)

เปลี่ยนสถานะจากผู้สมัครงานมาเป็นพนักงาน

จัดการกระบวนการต่าง ๆ ก่อนเริ่มงานได้รวดเร็ว

บอร์ดข้อมูลปฐมนิเทศที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการ

มีทุกอย่างรวมอยู่ที่เดียว เพื่อประสิทธิภาพตั้งแต่วันแรกของการท างาน

ข้อมูลเพื่อการบริหารบุคลากร (Core HR)

รวมการเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดของพนักงานไว้ที่เดียว

สร้างและส่งจดหมายต่าง ๆ ได้ทันที

ก าหนดขั้นตอนการอนุมัติต่าง ๆ ได้เอง

ีโฮมเพจแสดงข่าวสารล่าสุด เช่น ภารกิจ ประกาศส าคัญ วันเกิด วันครบรอบ
และพนักงานใหม่

Leave management

จัดการวันหยุด วันลาได้รวดเร็ว

ข้อมูลการลาเชื่อมโยงกับระบบจ่ายเงินเดือน

ผู้จัดการสามารถขออนุมัติการลางานแทนพนักงานได้

อนุมัติค าขอลาได้ทุกท

ระบบจัดการการเข้างานและเวลาท างาน

ตอกบัตรผ่านเว็บหรือโทรศัพท์มือถือ ด้วยการจ ากัดและระบุพิกัดทาง
ภูมิศาสตร์ (Geofencing/Geofencing)

ผนวกเข้ากับระบบที่มีอยู่แล้วอย่างง่ายดาย เช่นระบบการ์ด (Card swipe
system)

และระบบข้อมูลชีวภาพ (Biometric System) โดยหัวหน้างาน
สามารถเรียกดูรายงานต่าง ๆ ได้ทันทีตามความต้องการ

ระบบจัดการการเข้างานและจัดการตารางเวลาที่ง่ายดาย

การจัดการค่าใช้จ่าย

สามารถจัดการรายการเรียกเงินคืนได้แม้ขณะเดินทาง หรือไม่อยู่ที่ออฟฟิ ศ

ขั้นตอนการอนุมัติสามารถแก้ไขได้ตามที่องค์กรต้องการ

มีการรายงานและการวิเคราะห์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจ

ระบบจัดการเงินเดือนด้วยตนเองส าหรับพนักงาน

ดาวน์โหลดสลิปเงินเดือนขณะเดินทาง

ี้แจงการลงทุนได้ทุกเวลา ไม่จ ากัดสถานท

ลดความยุ่งยากเรื่องสวัสดิการต่าง ๆ

ทุกฟังก์ชั่นเกี่ยวกับเงินเดือนของพนักงานถูกรวมเอาไว้ที่เดียวใน Alt Worklifeท าให้แพลตฟอร์มนี้เป็นตัวช่วยที่สมบูรณ์แบบ

ระบบจัดการเมื่อมีการเลิกจ้าง

การชี้แจงยอดเงินต่าง ๆ ผ่านแอปพลิเคชั่น

กระบวนการท างานที่รวดเร็ว เพื่อให้การขั้นตอนการอนุมัติต่าง ๆ เป็นไปได้
ด้วยด

กระดานความเคลื่อนไหวและรายงานต่าง ๆ ตามต้องการ

Case Studies

ื่องราวเหล่านี้เป็นแรงบันดาลใจให้เราพัฒนาไปอีกขั้น

What’s In. What’s Out.