Separation Management

ักษาชื่อเสียงขององคก์ ร
การบอกลาในโอกาสและเวลาที่เหมาะสม อาจท าให้องค์กรเสียบุคลากรไป
แต่จะไม่ท าเสียชื่อเสียง

การเลิกจ้าง
ไม่ว่าเหตุผลคืออะไรก็ตาม กระบวนการต่าง ๆ ควรไปเป็นอย่างราบรื่น ซึ่ง
องค์การสามารถก าหนดเงื่อนไขต่าง ๆ เกี่ยวการเลิกจ้าง ทั้งการลาออกอย่าง
สมัครใจ การยุติการว่าจ้าง หรือการเกษียณอายุ นอกจากนั้นยังสามารถ
ก าหนดฟังก์ชั่นส ารวจความคิดเห็นของพนักงานที่เข้าข่ายดังกล่าว

ยึดม่ันในกฎขององคก์ ร
การมีข้อก าหนดกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ไว้อ้างอิงท าให้กระบวนการราบรื่นและ
โปร่งใส เพื่อให้กระบวนการอนุมัติที่เป็นไปตามนโยบายขององค์กร

การกา หนดขั้นตอนการอนมุติไว้ล่วงหน้า

การสร้างรายการตรวจสอบอัตโนมัติเอาไว้ล่วงหน้า ท าให้กระบวนการอนุมัติ
ราบรื่น โปร่งใส และเป็นธรรม และขณะเดียวกันก็ช่วยให้ฝ่ายบุคคล ไอที
การเงิน และธุรการด าเนินขั้นตอนต่าง ๆ ร่วมกันได้อย่างราบรื่น

การจ่ายเงินงวดสุดท้าย
กระบวนการจ่ายเงินงวดสุดท้ายด าเนินการได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากระบบ
การจ่ายเงินเดือนได้ถูกผนวกไว้ในระบบเดียวกัน สร้างความพอใจให้กับทุก
ฝ่าย