Leave Management

ลดความยุ่งยากในการจัดการการลา
การยื่นใบลาควรเป็นเรื่องสบาย ๆ เหมือนกับทริปพักร้อนที่ก าลังจะเกิดขึ้น Alt
Worklife ครอบคลุมทุกอย่างที่องค์กรต้องการ เริ่มตั้งแต่เขียนใบลา เรียกดู
ยอดวันลาคงเหลือ กรอกรายละเอียด ส่งใบลา ไปจนถึงการการอนุมัติโดยฝ่าย
บริหารระดับต่าง ๆ

เพียง “คลิก” เดียวก็ลาได้
ระบบการจัดการการลาของ Alt Worklife ช่วยให้พนักงานยื่นใบลาและ
ผู้จัดการสามารถกดอนุมัติได้ง่าย ๆ ทั้งบนเว็บไซต์ ในระบบ Android และใน
ระบบ iOS

ื่นใบลาแทน
ฟังก์ชั่นนี้ช่วยให้ผู้จัดการสามารถท าเรื่องลางานแทนสมาชิกในทีมได้ ซึ่งเป็น
ทางออกที่ส าคัญมากในเวลาฉุกเฉิน

เชื่อมต่อข้อมูลเข้าไว้ด้วยกัน

Alt Worklife สามารถผสานข้อมูลเกี่ยวกับการลาเข้ากับฟังก์ชั่นอื่น ๆ เช่นการ
จ่ายเงินเดือน ข้อมูลในฝ่ายบุคคล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ท าให้เห็น
ภาพรวมความเคลื่อนไหวของพนักงานแต่ละคนในองค์กร

ปรับแก้ไขได้ตามต้องการ
Alt Worklife ริเริ่มกลไกการอนุมัติใบที่ง่ายกว่าและรวดเร็วกว่า โดยการท าให้
ขั้นตอนต่าง ๆ เป็นอัตโนมัติ ซึ่งช่วยเตือนให้ผู้จัดการแต่ละคน ไม่ลืม
ด าเนินการตามค าขอต่าง ๆ นอกจากนี้ Alt Worklife ยังช่วยก าหนดตัวเลือก
และกฎของการลาแบบต่าง ๆ ได้อิสระตามที่แต่ละองค์กรต้องการ

มุมมองส าหรับหัวหน้างาน
หัวหน้างานแต่ละคนสามารถเรียกดูข้อมูลต่าง ๆ ได้ทั้งหมดในที่เดียว ไม่ว่าจะ
เป็นการเข้างานและการลางานของพนักงาน นอกจากนี้หัวหน้างานยัง
สามารถอนุมัติใบลาต่าง ๆ ได้พร้อม ๆ กันแม้ไม่อยู่ในออฟฟิ ศ

ระบบการจัดการการลาผ่านบนสนทนา
ไม่ว่าจะเป็นการเช็คยอดวันลาคงเหลือ ยื่นใบลาหรืออนุมัติ สามารถท าได้ผ่าน
“บทสนทนา” กับฟังก์ชั่นสนทนาของ Jinie