Alt Recruit

คุณภาพขององค์กรขึ้นอยู่กับบุคลากร

เลือกเครื่องมือที่ชาญฉลาดและเหมาะสมกับความต้องการ เพื่อการสรรหา บุคลากรคนที่ใช่ให้กับองค์กร

ท าไมเราจึงเป็นทีต้องการ?

มากขึ้น 35%

เพิ่มบุคลากรได

มากขึ้น 50%

ตอบรับข้อเสนอ

90%

ีผู้เข้าร่วมใช้ระบบร้อยละ

1 ล้านคนต่อปี

จัดการผู้สมัครงานได้มากกว่า

150+

ข้อเสนอ/วัน

1

ต าแหน่ง/นาที

Alt Recruit สร้างประสบการณ์ใหม่ให้การจัดจ้าง

ครบหมดเรื่องจ้างงาน อยู่แค่ปลายนิ้ว

หมดความวุ่นวายกับแอปพลิเคชันมากมายและไฟล์Excel

ทุกขั้นตอนการสรรหาบุคลากร อยู่ที่ปลายนิ้ว

หากการหาบุคลากรที่ใช่สักหนึ่งคน ท าให้ต้องรู้สึกอึดอัด เพราะต้องจัดการกับ
ไฟล์Excel จ านวนมาก ตอบอีเมลนับร้อยฉบับ และคอยดูบอร์ดประกาศต่าง ๆ มากมาย การใช้ Alt Recruit จะช่วยให้ทีมงานของคุณท างานได้มากขึ้น
และก าจัดความวุ่นวายของกระบวนการต่าง ๆ ของการสรรหาบุคลากรใหม่ได้
หมดสิ้น

เข้าถึงเหล่าคนมีพรสวรรค์ได้มากที่สุด

เข้าถึงเหล่าคนมีพรสวรรค์ได้มากที่สุด

แหล่งรวมคนที่มีพรสวรรค์อยู่ไม่ไกล หากลองเปิดทางให้ทีมของคุณลองเข้าไป
ค้นดูเพราะ Alt Recruit มีเครือข่ายในการสรรหาบุคลากรมากกว่า 50
ช่องทาง ที่จะช่วยเพิ่มโอกาสให้ฝ่ายสรรหาบุคลากรออกไปตามหาบุคคลที่
เหมาะสม เราสัญญาว่าคุณจะต้องพบคนที่ตามหาที่น

อย่ามองข้ามของใกล้ตัว

เกือบร้อยละ 45ของผู้สมัครงานที่มีศักยภาพถูกเก็บซ่อนอยู่ในเมลบ็อกซ์หรือ
ไฟล์Excel ที่ไม่มีใครสนใจ แต่ Alt Recruit จะขุดรายชื่อของบุคคลเหล่านั้นให้
ออกมาให้องค์กรของคุณได้พิจารณาอีกครั้ง และท าให้สัญญาการจ้างส าเร็จ
ได้ภายในไม่กี่วินาที

คลิก – เลือก – โพสท์

Alt Recruit ช่วยประกาศต าแหน่งงานใหม่บนหน้าแรกของบอร์ดหางานชั้นน า
ทั้งในเครือข่ายธุรกิจ เครือข่ายผู้ค้า รวมถึงบอร์ดภายในของบริษัท

ตัวช่วยเรื่องการจ้างงาน ครบจบในที่เดียว

การติดตั้งเครื่องมือประเมินผลและฟี เจอร์ต่าง ๆ ให้พร้อมใช้งานไว้ตั้งแต่แรก
เช่น การสัมภาษณ์ทางไกลหรือวีดีโอ ท าให้เราเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดที่มี
ในตอนนี้

บอร์ดแสดงความเคลื่อนไหวและรายงานต่าง ๆ

Alt Recruit ช่วยให้ผู้ใช้เรียกดูข้อมูลเชิงลึกและรายงานต่าง ๆ ได้แบบ
เรียลไทม์ ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจ และคัดเลือกข้อมูลต่าง ๆ ที่
เป็นประโยชน์

เพิ่มศักยภาพการสรรหาบุคลากรให้หัวหน้าแผนก

ในบริษัทที่เติบโตอย่างรวมเร็ว ฝ่ายทรัพยากรบุคคลมักถูกกดดันให้สรรหา
บุคลากรมาเติมต าแหน่งที่ว่างอยู่เป็นประจ า และบ่อยครั้งองค์กรก็อยากให้
หัวหน้าแผนกต่าง ๆ มีศักยภาพมากพอในการหาบุคลากรเข้าทีมของตนเอง
Alt Recruit จะช่วยเปลี่ยนให้หัวหน้าทีมกลายเป็นนักสรรหาบุคลากรที่มี
ศักยภาพ

Skill recommendations

เพียงมีโปรไฟล์ที่ต้องการเอาไว้ในใจ แล้วใช้เครื่องมือของ Alt Recruit ช่วย
แนะน าความสามารถที่เหมาะกับโปรไฟล์ที่ต้องการ

Ready to use job descriptions

Alt Recruit มีคลังรวบรวมเทมเพลตที่ใช้งานได้ทันทีให้เลือกมากมาย หาก
ต้องการตัวช่วย ขณะเขียนรายละเอียดต าแหน่งงานที่ต้องการจ้างบุคลากร
เพิ่มเติม

Auto-matching candidates

Alt Recruit เพิ่มความสามารถในการสรรหาบุคลากรได้ เพราะช่วยให้คุณ
เลือกผู้สมัครที่เหมาะสมกับความต้องการ

Hire in volumes

Alt Recruit เพิ่มความสามารถในการสรรหาบุคลากรได้ เพราะช่วยให้คุณ
เลือกผู้สมัครที่เหมาะสมกับความต้องการ

Automated offer rollout

อย่าปล่อยให้ผู้สมัครที่เข้าตาต้องรอฟังข่าวดีนานเกินไป ลองหันมาใช้ฟี เจอร์
สร้างข้อเสนออัตโนมัติของ Alt Recruit เพื่อเร่งให้กระบวนการต่าง ๆ เร็วขึ้น

Onboarding simplified

เพิ่มศักยภาพให้กับบุคลากรใหม่และบุคลากรเดิม ให้สามารถเริ่มงานและพา
องค์กรสู่เป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว Alt Recruitจะช่วยสร้างประสบการณ์ใหม่
ให้แก่การปฐมนิเทศแบบรายบุคคล ลดความวุ่นวายของงานเอกสาร เพิ่ม
ความมั่นใจในกระบวนการต่าง ๆ และผนวกบุคลากรสู่หัวหน้างานและลูกทีม

ท าให้การจ้างงานง่ายดาย อย่างที่ควรจะเป็น

Alt Recruit จะช่วยลดความยุ่งยากและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับกระบวนการ
จัดจ้างทั้งระบบ หากคุณอยู่ในองค์กรใหญ่ ต้องปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ห้าคน
ต่อวัน รับมือการผู้สมัครนับพันคนต่อสัปดาห์ และต้องสรรหาบุคลากรไป
ประจ าต าแหน่งต่าง ๆ มากกว่า600 จุด แล้วยังต้องท าเรื่องอนุมัติหลากหลาย
ขั้นตอน

Resume parsing

Alt Recruit มีฟังก์ชั่นช่วยคัดกรองเรซูเมที่ช่วยให้ฝ่ายสรรหาบุคลากรเล็งเป้า
ไปที่ผู้สมัครคนที่ใช่ และประหยัดเวลาในการคัดกรองเรซูเมจ านวนมาก การ
ประหยัดเวลาดังกล่าวจะท าให้กระบวนการสรรหารวดเร็วขึ้นมาก

Bulk upload

Alt Recruit มีระบบที่สามารถอัปโหลดโปรไฟล์ของผู้สมัครหลาย ๆ คนพร้อม
กันได้ ซึ่งจะช่วยให้กระบวนการทั้งหมดไม่ยุ่งยากอีกต่อไป

Collaborative eco space

Alt Recruit ช่วยให้องค์กรสามารถผนวกทุกองค์ประกอบของกระบวนการรับ
พนักงานเข้าด้วยกัน และมาอยู่ในแพลตฟอร์มเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้สมัครและแผนกต่าง ๆ นอกจากนี้ Alt Recruit ยังช่วยให้ทั้งฝ่ายจัดหา หัวหน้าทีม
ผู้สมัคร และฝ่ายจัดสรร ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วย

Multi-level configurable workflows

การขอค าสั่งอนุมัติจากหลาย ๆ ส่วนงานมักท าให้ฝ่ายสรรหาเหนื่อย และ
เสียเวลา แต่ Alt Recruit สามารถเข้ามาช่วยในทุก ๆ ขั้นตอนได้ ตั้งแต่สร้าง
ประกาศ ก าหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการ และยื่นเป็นข้อเสนอต่อผู้เสนอ

Requisition

เริ่มกระบวนการก าหนดคุณสมบัติด้วยเทมเพลตส าเร็จรูป พร้อมกับสร้าง
รายละเอียดงานอัตโนมัต

ขั้นตอนอนุมัติตามความต้องการ แบบเป็นระบบและรองรับกระบวนการที่
ซับซ้อน

ช่วยให้การจ้างงานคุ้มค่าเงินตามงบประมาณที่ก าหนดได้ และระบบควบคุม
จ านวนบุคลกรให้เหมาะสมกับต าแหน่งงาน

Sourcing

สรรหาผู้สมัครจากช่องทางต่างๆ อย่างไร้รอยต่อ

เพิ่มศักยภาพให้กลไกการสรรหาด้วย Social Media

สรรหาจากฐานข้อมูลภายในของบริษัท

Screening

คัดกรองคนที่ใช่อย่างรวดเร็วด้วยระบบการจับคู่โดยเทคโนโลยีอัจฉริยะ ซึ่ง
สามารถคัดกรอง จัดอันดับ และแนะน าโปรไฟล์ที่เหมาะสมที่สุด ทั้งหมดนี้ใน
เวลาไม่กี่วินาท

คัดกรองคนที่ใช่อย่างรวดเร็วด้วยระบบการจับคู่โดยเทคโนโลยีอัจฉริยะ ซึ่ง
สามารถคัดกรอง จัดอันดับ และแนะน าโปรไฟล์ที่เหมาะสมที่สุด ทั้งหมดนี้ใน
เวลาไม่กี่วินาท

ิดต่อกับผู้สมัครได้เสมอ

Assessment

สรรหาผู้สมัครด้วยระบบการประเมินผลออนไลน์ ซึ่งสามารถติดตามได้อย่าง
ใกล้ชิด เริ่มตั้งแต่การทดสอบความถนัด ทดสอบจิตวิทยา และการทดสอบ
ความสามารถต่าง ๆ

การบูรณาการเครื่องมือประเมินผลต่าง ๆ เข้าไว้ด้วยกันอย่างครอบคลุม เช่น
Wheebox

Interview scheduler

เพิ่มประสิทธิภาพในการสัมภาษณ์ด้วยระบบการบันทึกเสียง และแปลงเสียง
เป็นตัวหนังสือ ซึ่งสามารถเรียกดูได้ทั้งจากหน้าเว็บและอุปกรณ์มือถือ

เพิ่มประสิทธิภาพระบบการจ้างพนักงานด้วยเว็บไซต์ที่สามารถเรียกดูได้จาก
อุปกรณ์มือถือ

นัดหมายสัมภาษณ์ด้วยระบบการจัดการปฏิทินในระบบและติดตามผู้สมัคร
ในทุก ๆ ขั้นตอน

ก าหนดการสัมภาษณ์ได้ด้วยฟี เจอร์ที่ปรับเปลี่ยนได้ เพื่อเก็บข้อมูลทั้งหมดที่
จ าเป็นต่อการตัดสินใจ

Salary & offer

การสื่อสารต่าง ๆ ราบรื่นด้วยการสร้างข้อเสนอผ่าน Alt Recruit ได้โดยตรง

ก าหนดขั้นตอนการอนุมัติเงินเดือนให้เป็นไปตามความต้องการ

ก าหนดขั้นตอนการอนุมัติเงินเดือนให้เป็นไปตามความต้องการ

Joining

สามารถสร้างเอกสารขอนัดหมายได้ในคลิกเดียวและท าให้ขั้นตอนปฐมนิเทศ

ราบรื่น พร้อมกับท างานร่วมกับระบบข้อมูลทรัพยากรบุคคลได้อย่างดีเยี่ยม

สามารถเรียกดูข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับคุณภาพการจัดจ้างบุคลการ เพื่อปรับปรุง
กลยุทธ์ในการสรรหาบุคลากรในเวลาถัดไป

ื่องราวเหล่านี้เป็นแรงบันดาลใจให้เราพัฒนาไปอีกขั้น

What’s In. What’s Out.