เลือกแพ็คเกจที่เหมาะกับการใช้งาน

มากด้วยประสบการณ์เพื่อ HR โดย HR

เปรียบเทียบคุณสมบัติทั้งหมด

ส าหรับมืออาชีพ ส าหรับธุรกิจ
ระบบจัดการความต้องการ
บอร์ดแสดงต าแหน่งงาน
ระบบจัดการผู้ค้า
รับสมัครงานที่สถานศึกษา / รับสมัครแบบไม่ต้องนัดหมาย
ระบบติดตามผู้สมัคร
คัดกรองผู้สมัคร
แอปพลิเคชั่นส าหรับ iOS และ Android
แนะน าความสามารถด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI)
ใช้งานร่วมกับ Chrome
ระบบจัดการข้อเสนอ
คัดกรองข้อมูลแบบกลุ่ม
เว็บไซต์ส าหรับต าแหน่งงานแยกตามแบรนด์
อ้างอิงพนักงาน
ประกาศต าแหน่งงานภายใน
เว็บเพจแสดงต าแหน่งงาน
จับคู่ผู้สมัครด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI)
ฟังก์ชันแชทภายใน
ก าหนดการท างานร่วมกันได้
ท างานร่วมกับแอปพลิเคชันอื่น ๆ ของหุ้นส่วน
ติดต่อเรา ติดต่อเรา