The Future of Work is Here! Where are you? Nominate your organization for the New Code of Work Awards 2021. Accepting Nominations Now!

Alt Learning

Never stop learning

Train people. Measure results. Drive growth.

Reason
Why Industry
Loves Us

มากกว่า 5k คอร์ส

จนถึงปัจจุบัน

ลูกค้า 18+ ราย

วางใจให้บริการ

ผู้ใช้200,000+ ราย

ลงทะเบียนใช้งานแล้

มากกว่า 550,000

จ านวนการฝึกอบรมบนแพลตฟอร์ม

500+

จ านวนการประเมินผลบนแพลตฟอร์ม

มากกว่า 15 อุตสาหกรรม

ก าลังเปิดประสบการณ์กับก้าวใหม่ของเทคโนโลยี HR

สร้าง - มอบหมาย - วัดผล - ตัดเกรด ได้ทันทีทุกที่ ทุกเวลา

รวบรวมความรู้ทั้งหมดไว้ที่เดียว ให้พร้อมเลือกใช้เมื่อต้องการ

เริ่มการเรียนรู้ตั้งแต่วันแรกของการท างาน

เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ก้าวไปข้างหน้าและสร้างประสิทธิผลในองค์กร ผสาน
ผลลัพธ์การเรียนรู้ของพนักงานใหม่และพนักงานเดิม เพราะ Alt Learning จะ
ช่วยให้พนักงานใหม่ได้พบกับประสบการณ์การปฐมนิเทศที่ราบรื่น

เชื่อมต่อการปฐมนิเทศเข้ากับการเรียนรู้และการพัฒนา

การปฐมนิเทศที่มีคุณภาพท าให้พนักงานใหม่ตื่นเต้นกับบทบาทใหม่ และเพิ่ม
แรงบันดาลใจให้กับการพัฒนาความเป็นมืออาชีพ ซึ่ง 90% ของพนักงาน
ดังกล่าวมักอยู่กับองค์กรต่อไป

ช่วยให้มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

การปฐมนิเทศสามารถพาพนักงานใหม่เข้าสู่วัฒนธรรมขององค์กร โดยเปิด
โอกาสให้พวกเขารับรู้ข้อมูลต่าง ๆ จากหลากหลายมิติ และแบ่งปันความรู้ของ
ตนเอง เพื่อให้เป็นที่ยอมรับ

รวมทุกกิจกรรมเข้าสู่ศูนย์กลางภายใต้ระบบเดียวกัน

รวบรวมข้อมูลเชิงลึกของกิจกรรมปฐมนิเทศต่าง ๆ เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพและ
ประสิทธิภาพ รวมถึงแรงกระทบที่มีต่อกลยุทธ์การเรียนและการพัฒนา (L&D
strategy) และตรวจสอบศักยภาพของผู้เรียนเพื่อเติมเต็มช่องว่างที่ยังอาจมี
เหลืออย

On-road to create future leaders

Alt Learning คือวิธีการเข้าถึงการเรียนรู้องค์รวมโดยครอบคลุมการเรียนรู้ทาง
สังคม การเรียนรู้ผ่านการทดลอง และการเรียนรู้อย่างมีแบบแผน ซึ่งจะมี
ผลลัพธ์ที่ยั่งยืน นอกจากนี้ระบบการจัดการทักษะนี้ จะเป็นหัวใจส าคัญของ
การสร้างสภาพแวดล้อมแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืน

สร้างประสบการณ์ไม่รู้ลืม

ด้วยความช่วยเหลือของปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ท าให้ Alt
Learning สามารถสร้างการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับบุคคลที่แตกต่างกัน โดย
อาศัยความเข้าใจในสไตล์การเรียน ความสนใจ และการติดตามรายงานต่าง

ใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจแนวทางการเรียนรู้และพัฒนา

ิดตามและจัดการการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพในธุรกิจของคุณ สร้างกระดาน
ความเคลื่อนไหวและรายงานต่างๆโดยอ้างอิงจากข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งช่วยให้คุณ
สามารถพัฒนากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้และการพัฒนาให้เข้ากับ
ผู้เรียนได้อย่างต่อเนื่อง

เส้นทางที่มีจุดหมาย

องค์กรจะสามารถสร้างผู้น าในอนาคตได้เมื่อมีการก าหนดเส้นทางให้กับ
พนักงานแต่ละคนตั้งแต่วันแรกที่เริ่มท างาน ซึ่งช่วยให้พนักงานสามารถ
วางแผนเส้นทางอาชีพได้อย่างต่อเนื่อง

ึงดูดพนักงานได้มากกว่าเดิม

บริษัทที่ก าลังก้าวเดินไปข้างหน้าทุกวันนี้รู้ดีว่า พนักงานคาดหวังและต้องการ
การฝึกอบรม และคิดว่าการอบรมเหล่านี้ดึงดูดให้เข้าท างานมากกว่าเงินเดือน
ทุกคนรู้ว่าการเรียนรู้ที่ต่อเนื่องช่วยให้ท างานทุก ๆ วัน ได้ดีขึ้น และช่วย
ออกแบบเส้นทางอาชีพในระยะยาวได้มากขึ้นด้วย

สร้างแผนการเรียนรู้รายบุคคล (Individual Development Plans – IDP)

แผนการเรียนรู้รายบุคคลสร้างโอกาสให้องค์กรด้วยการจัดการการฝึกอบรม
โดยค านึงถึงภารกิจ เป้าหมาย และจุดประสงค์ การสร้างแผนการเรียนรู้และ
การพัฒนาตามหลักความเป็นจริงจะช่วยให้พนักงานมีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและเส้นทางอาชีพของตนเอง รวมไปถึงการเพิ่มพูนและพัฒนาทักษะที่
จ าเป็น

มีส่วนร่วมมากขึ้น เมื่อลงทะเบียนด้วยตนเอง

ฟังก์ชั่นการลงทะเบียนด้วยตนเองช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียน มองหาโอกาสในการ
เรียนด้วยตนเองและเพิ่มความใฝ่รู้ใฝ่เรียน นอกจากนี้แพลตฟอร์มเพื่อการ
เรียนรู้ยังช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมให้มากขึ้นอีกด้วย.

เชื่อมต่อกับแรงงานแห่งอนาคต

AltLearning เน้นการใช้งานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่เป็นส าคัญ ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้
เข้าถึงแพลตฟอร์มได้ตลอดเวลา จากที่ใดก็ได้ เพื่อเป็นการเพิ่มความ
สะดวกสบายให้แก่ผู้ใช้

เข้าถึงได้หลากหลายช่องทาง

แพลตฟอร์มของ Alt Learning ได้รับการปรับแต่งให้ใช้ได้ผ่านเว็บไซต์
อุปกรณ์ในระบบ iOS และ Android รวมถึงสมาร์ทโฟน แท็ปเล็ต และ
คอมพิวเตอร์ เพื่อช่วยให้การใช้งานราบรื่นและเชื่อมโยงกันในทุก ๆ ระบบ
เท่าที่จะเป็นไปได้

การจัดการคอร์ส

Alt Learning สร้างประสบการณ์รอบด้านในการสร้าง จัดการ และใช้งาน
โปรแกรมการเรียนรู้ที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ง่าย ๆ ด้วยหน้าค าสั่งของแอดมิ
นที่ออกแบบมาอย่างเรียบง่าย เพียงลากแล้ววาง (Drag&Drop)

ความสามารถในการสร้างเนื้อหาเพื่อการอบรมในระบบจัดการการเรียนรู้
(Learning Management Systems (LMSs) ด้วย Scorm และระบบ Tin Can
(xApi)

เครื่องมือประเมินผลท างานได้รวดเร็ว รองรับการตั้งค่าต่าง ๆ ได้มากมายและ
สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างครอบคลุม

ความสามารถในการสร้างประกาศนียบัตรได้ทันทีจากหน้าต่างควบคุมของ
แอดมิน ใช้เวลาเพียงไม่กี่นาท

การเรียนรู้แบบแอดวานซ์

เพิ่มการมีส่วนรวมของพนักงานด้วยการเรียนรู้แบบผสมผสาน เปลี่ยนจาก
เรียนโดยผู้สอนเป็นหลัก เป็นหลักสูตรที่ผู้เรียนมีส่วนร่วม

รายการหลักสูตรที่บรรจุเนื้อหาไว้มากมายของ Alt Learning ช่วยให้ผู้ใช้
เข้าถึงข้อมูลเสียง ภาพ และมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันบนแพลตฟอร์มต่าง ๆ

สร้างรายการเตือนความจ าแบบเรียลไทม์ผ่านอีเมลอัตโนมัติและแอปพลิเคชัน
เพื่อให้อัตราการส าเร็จหลักสูตรสูงขึ้น

สามารถเชื่อมต่อและมีส่วนร่วมกับพนักงานได้เสมอ เพราะทุกคนมีเส้นทาง
การเรียนของตนเองที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ

ติดตามและรายงาน

สามารถติดตามกิจกรรมของผู้เรียน ตรวจสอบศักยภาพ และดูข้อมูลเชิงลึก
เพื่อประเมินผลสมั ฤทธิของ ์ การเรียนและการพัฒนา ด้วยรายงานต่าง ๆ และ
บอร์ดแสดงความเคลื่อนไหว

การบันทึกเวลาเรียนและกระบวนการลงทะเบียนไม่ยุ่งยาก ใช้การแสกนคิว
อาร์โค้ดเป็นหลัก

สามารถเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมของธุรกิจ โดยการเพิ่มการอัตราการ
แลกเปลี่ยนของมูลระหว่าง Alt Learning และแอปพลิเคชันของธุรกิจซึ่งจะ
ช่วยให้เห็นข้อมูลเชิงลึกที่มีจ าเป็นต่อการบริหารงาน

เรียกดูได้ทุกที่ ทุกเวลา

ทุกคนสามารถใช้ Alt Learning ได้จากอุปกรณ์ใดก็ได้ ทุกที่ ทุกเวลา ไม่ว่าจะ
เป็นลูกจ้าง วิทยากรอบรม คู่หู่ หรือ ลูกค้า

Alt Learning ได้รับการปรับแต่งเพื่อให้ประสบการณ์ของการอบรมในองค์กร
สมบูรณ์ที่สุด ด้วยแพลตฟอร์มที่เข้าถึงได้ผ่านเว็บไซต์ Android และ iOS

เรารับประกันการเรียนรู้ในองค์กรด้วยมาตรฐานความปลอดภัยชั้นน า

พร้อมใช้งาน - ประตูการเรียนรู้เพื่อธุรกิจ

ใช้LMS ร่วมกับการเข้าระบบแบบ Single-Sign-On ซึ่งรองรับ LDAP SAML2
และ active directory

Alt Learning คือระบบจัดการการเรียนรู้ด้วย Cloud ช่วยให้การเรียนรู้มีความ
ต่อเนื่อง

ลดหน้าที่ของแอดมินด้วยชุดค าสั่งรวม และก าหนดขั้นตอนไว้ล่วงหน้า

รองรับหลากหลายภาษา ช่วยให้ทราบความต้องการของพนักงาน

ก าหนดการเรียนรู้ตามแบรนด์ขององค์กร สร้างโปรโฟล์ให้พนักงาน แอดมิน
และหุ้นส่วน

เข้าระบบแบบ Single-Sign-Onและรองรับ LDAP SAML2 และ active
directory.

Case Studies

Stories that Inspire Us to do Better than our Best

What’s In. What’s Out.