Alt Learning

Never stop learning

Train people. Measure results. Drive growth.

Reason
Why Industry
Loves Us

มากกว่า 5k คอร์ส

จนถึงปัจจุบัน

ลูกค้า 18+ ราย

วางใจให้บริการ

ผู้ใช้200,000+ ราย

ลงทะเบียนใช้งานแล้

มากกว่า 550,000

จ านวนการฝึกอบรมบนแพลตฟอร์ม

500+

จ านวนการประเมินผลบนแพลตฟอร์ม

มากกว่า 15 อุตสาหกรรม

ก าลังเปิดประสบการณ์กับก้าวใหม่ของเทคโนโลยี HR

สร้าง - มอบหมาย - วัดผล - ตัดเกรด ได้ทันทีทุกที่ ทุกเวลา

รวบรวมความรู้ทั้งหมดไว้ที่เดียว ให้พร้อมเลือกใช้เมื่อต้องการ

เริ่มการเรียนรู้ตั้งแต่วันแรกของการท างาน

เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ก้าวไปข้างหน้าและสร้างประสิทธิผลในองค์กร ผสาน
ผลลัพธ์การเรียนรู้ของพนักงานใหม่และพนักงานเดิม เพราะ Alt Learning จะ
ช่วยให้พนักงานใหม่ได้พบกับประสบการณ์การปฐมนิเทศที่ราบรื่น

เชื่อมต่อการปฐมนิเทศเข้ากับการเรียนรู้และการพัฒนา

การปฐมนิเทศที่มีคุณภาพท าให้พนักงานใหม่ตื่นเต้นกับบทบาทใหม่ และเพิ่ม
แรงบันดาลใจให้กับการพัฒนาความเป็นมืออาชีพ ซึ่ง 90% ของพนักงาน
ดังกล่าวมักอยู่กับองค์กรต่อไป

ช่วยให้มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

การปฐมนิเทศสามารถพาพนักงานใหม่เข้าสู่วัฒนธรรมขององค์กร โดยเปิด
โอกาสให้พวกเขารับรู้ข้อมูลต่าง ๆ จากหลากหลายมิติ และแบ่งปันความรู้ของ
ตนเอง เพื่อให้เป็นที่ยอมรับ

รวมทุกกิจกรรมเข้าสู่ศูนย์กลางภายใต้ระบบเดียวกัน

รวบรวมข้อมูลเชิงลึกของกิจกรรมปฐมนิเทศต่าง ๆ เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพและ
ประสิทธิภาพ รวมถึงแรงกระทบที่มีต่อกลยุทธ์การเรียนและการพัฒนา (L&D
strategy) และตรวจสอบศักยภาพของผู้เรียนเพื่อเติมเต็มช่องว่างที่ยังอาจมี
เหลืออย

On-road to create future leaders

Alt Learning คือวิธีการเข้าถึงการเรียนรู้องค์รวมโดยครอบคลุมการเรียนรู้ทาง
สังคม การเรียนรู้ผ่านการทดลอง และการเรียนรู้อย่างมีแบบแผน ซึ่งจะมี
ผลลัพธ์ที่ยั่งยืน นอกจากนี้ระบบการจัดการทักษะนี้ จะเป็นหัวใจส าคัญของ
การสร้างสภาพแวดล้อมแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืน

สร้างประสบการณ์ไม่รู้ลืม

ด้วยความช่วยเหลือของปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ท าให้ Alt
Learning สามารถสร้างการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับบุคคลที่แตกต่างกัน โดย
อาศัยความเข้าใจในสไตล์การเรียน ความสนใจ และการติดตามรายงานต่าง

ใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจแนวทางการเรียนรู้และพัฒนา

ิดตามและจัดการการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพในธุรกิจของคุณ สร้างกระดาน
ความเคลื่อนไหวและรายงานต่างๆโดยอ้างอิงจากข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งช่วยให้คุณ
สามารถพัฒนากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้และการพัฒนาให้เข้ากับ
ผู้เรียนได้อย่างต่อเนื่อง

เส้นทางที่มีจุดหมาย

องค์กรจะสามารถสร้างผู้น าในอนาคตได้เมื่อมีการก าหนดเส้นทางให้กับ
พนักงานแต่ละคนตั้งแต่วันแรกที่เริ่มท างาน ซึ่งช่วยให้พนักงานสามารถ
วางแผนเส้นทางอาชีพได้อย่างต่อเนื่อง

ึงดูดพนักงานได้มากกว่าเดิม

บริษัทที่ก าลังก้าวเดินไปข้างหน้าทุกวันนี้รู้ดีว่า พนักงานคาดหวังและต้องการ
การฝึกอบรม และคิดว่าการอบรมเหล่านี้ดึงดูดให้เข้าท างานมากกว่าเงินเดือน
ทุกคนรู้ว่าการเรียนรู้ที่ต่อเนื่องช่วยให้ท างานทุก ๆ วัน ได้ดีขึ้น และช่วย
ออกแบบเส้นทางอาชีพในระยะยาวได้มากขึ้นด้วย

สร้างแผนการเรียนรู้รายบุคคล (Individual Development Plans – IDP)

แผนการเรียนรู้รายบุคคลสร้างโอกาสให้องค์กรด้วยการจัดการการฝึกอบรม
โดยค านึงถึงภารกิจ เป้าหมาย และจุดประสงค์ การสร้างแผนการเรียนรู้และ
การพัฒนาตามหลักความเป็นจริงจะช่วยให้พนักงานมีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและเส้นทางอาชีพของตนเอง รวมไปถึงการเพิ่มพูนและพัฒนาทักษะที่
จ าเป็น

มีส่วนร่วมมากขึ้น เมื่อลงทะเบียนด้วยตนเอง

ฟังก์ชั่นการลงทะเบียนด้วยตนเองช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียน มองหาโอกาสในการ
เรียนด้วยตนเองและเพิ่มความใฝ่รู้ใฝ่เรียน นอกจากนี้แพลตฟอร์มเพื่อการ
เรียนรู้ยังช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมให้มากขึ้นอีกด้วย.

เชื่อมต่อกับแรงงานแห่งอนาคต

AltLearning เน้นการใช้งานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่เป็นส าคัญ ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้
เข้าถึงแพลตฟอร์มได้ตลอดเวลา จากที่ใดก็ได้ เพื่อเป็นการเพิ่มความ
สะดวกสบายให้แก่ผู้ใช้

เข้าถึงได้หลากหลายช่องทาง

แพลตฟอร์มของ Alt Learning ได้รับการปรับแต่งให้ใช้ได้ผ่านเว็บไซต์
อุปกรณ์ในระบบ iOS และ Android รวมถึงสมาร์ทโฟน แท็ปเล็ต และ
คอมพิวเตอร์ เพื่อช่วยให้การใช้งานราบรื่นและเชื่อมโยงกันในทุก ๆ ระบบ
เท่าที่จะเป็นไปได้

การจัดการคอร์ส

Alt Learning สร้างประสบการณ์รอบด้านในการสร้าง จัดการ และใช้งาน
โปรแกรมการเรียนรู้ที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ง่าย ๆ ด้วยหน้าค าสั่งของแอดมิ
นที่ออกแบบมาอย่างเรียบง่าย เพียงลากแล้ววาง (Drag&Drop)

ความสามารถในการสร้างเนื้อหาเพื่อการอบรมในระบบจัดการการเรียนรู้
(Learning Management Systems (LMSs) ด้วย Scorm และระบบ Tin Can
(xApi)

เครื่องมือประเมินผลท างานได้รวดเร็ว รองรับการตั้งค่าต่าง ๆ ได้มากมายและ
สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างครอบคลุม

ความสามารถในการสร้างประกาศนียบัตรได้ทันทีจากหน้าต่างควบคุมของ
แอดมิน ใช้เวลาเพียงไม่กี่นาท

การเรียนรู้แบบแอดวานซ์

เพิ่มการมีส่วนรวมของพนักงานด้วยการเรียนรู้แบบผสมผสาน เปลี่ยนจาก
เรียนโดยผู้สอนเป็นหลัก เป็นหลักสูตรที่ผู้เรียนมีส่วนร่วม

รายการหลักสูตรที่บรรจุเนื้อหาไว้มากมายของ Alt Learning ช่วยให้ผู้ใช้
เข้าถึงข้อมูลเสียง ภาพ และมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันบนแพลตฟอร์มต่าง ๆ

สร้างรายการเตือนความจ าแบบเรียลไทม์ผ่านอีเมลอัตโนมัติและแอปพลิเคชัน
เพื่อให้อัตราการส าเร็จหลักสูตรสูงขึ้น

สามารถเชื่อมต่อและมีส่วนร่วมกับพนักงานได้เสมอ เพราะทุกคนมีเส้นทาง
การเรียนของตนเองที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ

ติดตามและรายงาน

สามารถติดตามกิจกรรมของผู้เรียน ตรวจสอบศักยภาพ และดูข้อมูลเชิงลึก
เพื่อประเมินผลสมั ฤทธิของ ์ การเรียนและการพัฒนา ด้วยรายงานต่าง ๆ และ
บอร์ดแสดงความเคลื่อนไหว

การบันทึกเวลาเรียนและกระบวนการลงทะเบียนไม่ยุ่งยาก ใช้การแสกนคิว
อาร์โค้ดเป็นหลัก

สามารถเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมของธุรกิจ โดยการเพิ่มการอัตราการ
แลกเปลี่ยนของมูลระหว่าง Alt Learning และแอปพลิเคชันของธุรกิจซึ่งจะ
ช่วยให้เห็นข้อมูลเชิงลึกที่มีจ าเป็นต่อการบริหารงาน

เรียกดูได้ทุกที่ ทุกเวลา

ทุกคนสามารถใช้ Alt Learning ได้จากอุปกรณ์ใดก็ได้ ทุกที่ ทุกเวลา ไม่ว่าจะ
เป็นลูกจ้าง วิทยากรอบรม คู่หู่ หรือ ลูกค้า

Alt Learning ได้รับการปรับแต่งเพื่อให้ประสบการณ์ของการอบรมในองค์กร
สมบูรณ์ที่สุด ด้วยแพลตฟอร์มที่เข้าถึงได้ผ่านเว็บไซต์ Android และ iOS

เรารับประกันการเรียนรู้ในองค์กรด้วยมาตรฐานความปลอดภัยชั้นน า

พร้อมใช้งาน - ประตูการเรียนรู้เพื่อธุรกิจ

ใช้LMS ร่วมกับการเข้าระบบแบบ Single-Sign-On ซึ่งรองรับ LDAP SAML2
และ active directory

Alt Learning คือระบบจัดการการเรียนรู้ด้วย Cloud ช่วยให้การเรียนรู้มีความ
ต่อเนื่อง

ลดหน้าที่ของแอดมินด้วยชุดค าสั่งรวม และก าหนดขั้นตอนไว้ล่วงหน้า

รองรับหลากหลายภาษา ช่วยให้ทราบความต้องการของพนักงาน

ก าหนดการเรียนรู้ตามแบรนด์ขององค์กร สร้างโปรโฟล์ให้พนักงาน แอดมิน
และหุ้นส่วน

เข้าระบบแบบ Single-Sign-Onและรองรับ LDAP SAML2 และ active
directory.

Case Studies

ื่องราวเหล่านี้เป็นแรงบันดาลใจให้เราพัฒนาไปอีกขั้น